Manzume Nedir? Özellikleri ve Şiir Ayrımı

Manzume Nedir? Özellikleri ve Şiir Ayrımı
0

Manzume nedir? konusunu ele aldığımız bu yazıda söz konusu eserlerin özellikleri ve şiir ayrımı nasıl yapılacağına dair bilgiler bulabilirsiniz.

Manzume Nedir?

Manzume; konuşma dilinin uyaklı şekilde söylenmesi haline denir. Olay ya da durumun öykülü bir anlatım ile dile getiriliyor olması bu yapıtların manzume türünde olduğuna işarettir. Bu eserler estetik bir kaygı taşımadan kaleme alınmıştır. Manzumenin ne olduğunu anlamak için bilinmesi gerekenler şöyledir:

 • Eski edebiyat dönemlerinde kaleme alınan eserler mesnevi türü ile yazılır. Tanzimat’tan sonra ise manzume ortaya çıkarak; kafiyeli, redifli, şiir biçiminde hikâye yazma durumu ortaya çıkar.
 • Söz konusu yapıtlar çoğu zaman ölçülü şekilde yazılır.
 • Manzum hikayeleri öykülerden ayıran özellik şiir biçimde kaleme alınıyor olmasıdır.

Manzum Şiir Nasıl Yazılır?

Kaleme alınan bir şiir her zaman manzume olabilirken manzum eser her zaman şiir değildir. Bu noktada manzum şiirin nasıl yazıldığı ile ilgili bilinmesi gerekenler şöyledir:

 • Manzum eserler şiir gibi ölçü ile yazılır.
 • Sanatsal yön ve anlamları şiire kıyasla zayıf olsa da söz sanatları ile oluşturulabilir.
 • Manzum eserin taşıdığı tema, şiir ile aynı olabilir.
 • Manzum şiirler toplumsal bir amaç, mesaj için kaleme alınır.
 • Arthur Rimbaud’un “Yola Çıkmak” adlı eseri manzum şiire örnek olarak verilebilir.

Manzum Hikaye Nasıl Yazılır?

Manzum şiir, şiir türüne yakın özellikler taşırken; manzum hikaye düz yazı, öykü türlerine benzer niteliklerle oluşturulur. Manzum hikayenin nasıl yazıldığına dair bilinmesi gerekenler şunlardır:

 • Düz yazının şiirleştirilerek kaleme alınmasıdır.
 • Konusunu gerçek durum ve olaylardan alır.
 • Şiirin düz yazıya yaklaştırılması hali manzum hikayeyi oluşturur.
 • Orhan Veli’nin “Karga ve Tilki” adlı eseri manzume hikayeye örnek olarak verilebilir.
thumbnail
Önerilen Yazı
Garip Hareketinin Şiir ve Sanat Anlayışı

Manzume Özellikleri Nelerdir?

La Fontaine, Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi usta yazarlar manzum eserlerin temsilcileri olarak görülür. Kaleme aldıkları eserlere göre manzum eserlerin özellikleri şöyledir:

 • Ölçü ve uyak kullanılarak günlük konuşma dilinin kaleme alınması ile oluşturulan eserleri kapsar.
 • Sözcüklerde her zaman için bir bilgilendirme amacı güdülür.
 • Sanatsal kaygı yoktur.
 • Kimi zaman mecazi ifadeler eserlerde ön plana çıkar.
 • Bu türdeki eserler nazım anlatım yolu tercih edilerek kaleme alınır. Nazım, şiir için kullanılan bir anlatım yolu olurken bu türdeki eserleri icra edenler tarafından da kullanılması bazı ayrımları ortaya çıkarır.

Manzume Eser ile Şiir Ayrımı Nasıl Yapılır?

Eserlerin nazım şekilde kaleme alınması aynı nitelikleri taşıdığı anlamına gelmez. Manzume eser ile şiir arasındaki ayrım şu şekildedir:

 • Manzum eser toplumsal kaygı güderken; şiir sanatsal bir kaygı ile kaleme alınır.
 • Manzumede yaşanabilecek olay ya da durumlardan bahsedilir. Şiirde ise olay yoktur. Duygu ve çağrışımlar ön plandadır.
 • Söz konusu eserler ders vermek, okuyucuya öğretici bir mesaj sunmak için kaleme alınır. Şiir ise çoğunlukla öğretici değildir.
 • Manzum eserler anlatarak, göstererek olayı somutlaştırır. Şiirde böyle bir kaygı yoktur.
 • Manzume gerçek anlamlı eserler ortaya koyarken; şiir, mecaz anlamlar ile oluşturulur.
 • Manzume eserlerde edebi sanatlar ön planda değilken şiir edebi sanatlar ile oluşturulur.
 • Manzum eser düzyazıya çevrildiği zaman anlam kaybı yaşanmaz. Şiirin düzyazıya çevrilmesi mümkün değildir.
thumbnail
Önerilen Yazı
Nazım Birimi Nedir? Türleri, Özellikleri ve Örnekleri

Manzume Eser ile Şiirin Benzerlikleri Nelerdir?

Eserler arasında farklılıklar olduğu kadar temel unsurlar üzerinde inşa edildiği unutulmamalıdır. Manzume eser ile şiir arasında yer alan benzerlikler şöyledir:

 • Her ikisi de ölçü ve kafiyeye dikkat edilerek oluşturulur.
 • Her ikisinde de söz sanatları kullanılır.
 • Aynı tema ve konu üzerinde oluşturulabilirler.
 • Söz dizimi kurallarına dikkat edilmeden oluşturulurlar.

Tüm bu nitelikler doğrultusunda manzume ve şiir yapısal anlamda incelenerek temelde aynı fakat okuyucuya verdikleri amaç doğrultusunda farklı oldukları gözlenir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir